හම්බන්තොටදී මහ දවල් මහ පාරේ රියැදුරුට නින්ද ගොස් රෝද 4ක් උඩුකුරු වෙයි.