වේගය පාලනය කරගත නොහැකි වූ කැබ් රථය ඇළක නතර වෙයි #Dambulla