මැදවච්චිය, පූනෑව ප‍්‍රදේශයේ සිදු වූ රිය අනතුරකින් හිමිනමක් සහ තවත් පුද්ගලයෙකු ජීවිතක්ෂයට (2017.06.15)