සිසුවියට ජීවිතය අහිමි කළ රිය අනතුරින් පසු නානුඔය නොසන්සුන්