නානුඔයේ රිය අනතුරින් සිසුවිය මිය ගිය පසු ටිපර් රථය ගිනි බත් වෙයි.