කොහුවලදී ත්‍රීරෝද රථයක් මාර්ගය අසළ තිබූ විදුලි කණුවක ගැටේ